Sign up Login
4 min read

Hvordan tallfeste verdien av ombruk?

Featured Image

Loopfront er en digital plattform hvor man kan kartlegge byggematerialer, møbler og inventar for å vurdere ombruksløsninger, spore logistikk og få ut innsiktsrapporter og statistikk.

Formålet for brukerne er å skaffe oversikt over egne ressurser slik at man kan avgjøre om nye behov kan dekkes av eksisterende eiendeler, eller om noe skal tilbys eller etterspørres via tredjeparter.Typiske nøkkelegenskaper som inngår i beslutningsgrunnlaget når man vurderer ombruk:

 • Potensiell klimabesparelse (unngått klimafotavtrykk for nytt produkt)
 • Potensiell økonomisk besparelse (unngått innkjøpskostnad for nytt produkt)
 • Potensiell avfallsbesparelse (materialvekt)

Dette er data som kan være vanskelig å tallfeste.

Vanligvis har byggeier et arkiv med produktdokumentasjon fra opprinnelig montering, men jo eldre bygg, jo vanligere er det at dokumentasjonen er mangelfull eller ikke-eksisterende. Ved kartlegging av eldre produkter kan det derfor være en utfordring at man ikke har informasjon om nøkkelegenskaper.


Du kan nemlig bruke skjønn og ta i bruk egenskaper fra dokumentasjon tilsvarende nye produkter. Selv om nyere produkter ikke er helt identiske med hva man har kartlagt, kan slike representative data være riktig nok til at man kan gå videre i prosessen og ta en beslutning om ombruk.

Gevinsten ved å kartlegge tidlig og tørre å benytte usikre data, er at du tilrettelegger for at verdikjeden din kan dele informasjon og planlegge gradvis forbedring av datakvalitet. Dette kan utgjøre forskjellen mellom en god idé og en vellykket gjennomføring!

Det finnes mange ulike kilder til informasjon, avhengig av produkttype eller hvor presis data du trenger. Eksempelvis kan du finne butikkpriser på nett, men disse tallene vil nok være høyere enn om du anskaffer produkter gjennom rammeavtaler eller andre kontrakter. I tillegg må man være oppmerksom på at produkter som ser like ut, kan ha varierende nøkkelegenskaper. Klimafotavtrykket for ulike produkter innenfor samme produktgruppe kan variere fordi ulike produsenter har ulike materialsammensetninger, produksjonsprosesser, etc.

 

Eksempel: Hva er gevinsten ved ombruk av en kontorstol?

 

Hvis din kontorstol ikke har tilgjengelig data for nøkkelegenskaper, må du ta stilling til hvor nærliggende data som er tilgjengelig for tilsvarende nyere produkter. Hva kjennetegner ditt produkt, og hva ligner mest med tanke på materialsammensetning eller utseende?

Illustrasjonen under viser variasjon i verdier for et utvalg kontorstoler med ulik utforming og funksjon:

Eksempel Hva er gevinsten ved ombruk av en kontorstol

Tredjepartsverifiserte miljødeklarasjoner (EPD) er offentlig tilgjengelig via nasjonale organer som utsteder slike dokumenter, f.eks. EPD-Norge. Disse inneholder også data for produktvekt. Det kan også forekomme at man finner EPDer med utgått gyldighet på nettsidene til forhandlere (røde tall i illustrasjonen over). Pris, derimot, kan være en større utfordring å finne. 

Om du ikke finner data for akkurat det produktet du har kartlagt, vil en undersøkelse av et utvalg produkter i tilsvarende produktgruppe gi nok informasjon til at du kan anslå representative estimater for ditt produkt. I slike tilfeller bør kilder til representative estimater oppgis i kartleggingsverktøyet.

Loopfront jobber med å finne løsninger for å identifisere og auto-utfylle nøkkelegenskaper i vårt registreringsskjema for ombruk av materialer til samme formål. I mellomtiden anbefaler vi våre kunder å sikre dialog mellom rådgivere og fagspesialister om hva som er riktig datakvalitet i den prosjektfasen man er i, for de ombruksvurderinger som skal foretas.


Datakilder av ulik art og kvalitet (fra høy til lav)

 

Innkjøpspris:
 • Møbler: rammeavtale med leverandør / produsent
 • Byggematerialer: kalkyleverktøy, Norsk prisbok, prispost i entreprenørkontrakt
 • Utsalgspris fra butikk
 • Søk på nett (google, prisjakt.no, etc)
Klimafotavtrykk:
 • Produktspesifikke miljødeklarasjoner (EPD, gyldige i maksimalt 5 år)
 • Generiske gjennomsnittsverdier fra LCA-databaser, som One Click LCA
 • Forsknings- og erfaringsrapporter
 • Eksempelsamlinger, som materialepyramiden.dk

Produktvekt:
 • Produktdatablader eller miljødeklarasjoner
 • Overslag basert på materialtype / materialsammensetning og egenvekt
 • Manuell veiing eller estimat ved kartlegging

Vurderingen av ombruk versus innkjøp av nye produkter avhenger naturligvis også av andre egenskaper - som forventet restlevetid, nåværende materialtilstand, oppgraderingsbehov, logistikk og lagring, etc. Disse krever som regel individuelle materialvurderinger, som i tillegg kan avhenge av geografi, lokal tilgang på tjenesteleverandører, etc.

Ved å alltid etterspørre ombrukskompetanse og ombruksløsninger kan også DU bidra til å oppskalere tilgangen på informasjon. I Loopfront kan hele din verdikjede samarbeide om dine materialdata.

 

Ønsker du å komme i gang med planlegging av ombruk?

Kontakt oss

Bestill møte med rådgiver