Sign up Login
12 min read

Smart ombruks-kartlegging: Trinn-for-Trinn

Featured Image

Er du en byggeier, prosjektleder eller rådgiver? Uansett hvilken rolle du har, så er du mest sannsynlig klar over de nye TEK17 kravene for ombrukskartlegging.

Er du involvert i et byggeprosjekt og ønsker å vite mer i forkant om hvordan man best gjennomfører en ombrukskartlegging?

Med de nye TEK17-kravene, som pålegger bygningseiere å gjennomføre en ombrukskartlegging for større rehabiliterings- eller riveprosjekter, er det avgjørende å ha de rette verktøyene på plass og å ha gjort seg noen tanker før man bestiller og går i gang med kartleggingen.

Ved skrivende stund jobber vi i Loopfront aktivt for at nesten 90 organisasjoner skal lykkes med sine planer for ombruk. Her har vi samlet en del "do's & don'ts" som vi håper vil spare deg for tid og energi ved å dele vår beste praksis med dere. 

 

Trinn 1: Bestilling av ombrukskartlegging

Skal du bruke eksterne resurser og kompetanse til gjennomføring av en ombrukskartlegging, burde du avklare med vedkommende om omfanget av prosjektet tilsier at ditt prosjekt berøres av de nye TEK-17 kravene for ombrukskartleggingen. 

Kort fortalt, dersom prosjektet eller tiltaket er berørt av de nye TEK17-kravene, er det viktig at du bestiller en ombrukskartlegging, at en sluttrapport skal leveres og at rapporten fra ombrukskartleggingen må minst inneholde opplysninger om:

a) Hvem kartleggingen er utført av
b) Dato for kartleggingen
c) Navn på kommune, gnr. og bnr.
d) Byggeår og tidligere bruk, hvis dette er kjent
e) Forekomsten av, mengden av og typen materialer eller bygningsfraksjoner egnet for ombruk, samt vurdering av restlevetid
f) Opprinnelig byggevaredokumentasjon, hvis dette finnes
g) Alle identifiserte materialer eller bygningsfraksjoner egnet for ombruk sammenstilt i en tabell i henhold til Norsk Standard NS 3451:2022 Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og tilhørende uteområder. 

TEK17-min

Merk: Hvis du ønsker å vite mer om kravene til ombruk i byggeforskriftene gjelder for ditt prosjekt så har vi skrevet mer om dette her. 

 

Trinn 2: Finn et allsidig kartleggingsverktøy

Enten det er du eller en annen som skal stå for kartleggingen, burde du ta stilling til hvilke muligheter du ønsker å ha tilgjengelig etter ombrukskartleggingen er gjennomført.

Ved å definere mål og ambisjoner for et donorbygg på forhånd, får dere en klarere forståelse av deres behov for verktøy. Loopfront tilbyr et effektivt kartleggingsverktøy i tillegg til flere løsninger som støtter hele ombruksprosessen.

Her er tre eksempler på spørsmål det er verdt å ta stilling til på forhånd:

Eksempel 1 - hvordan kan avfallet minimeres? 📉

Eksempel 2 - planer for samhandling etter kartlegging? 👷💬

Eksempel 3 - kan vi ombruke selv? 🌍


Eksempel 1 - hvordan kan avfallet minimeres? Når ombrukskartleggingen er gjennomført, ønsker du at materialene som er kartlagt skal gjøres tilgjengelig umiddelbart for bestilling av andre? Hva med å annonsere at dere har et donorbygg?

Hvem skal materialene være tilgjengelige for? Kun internt i egen organisasjon? Eller ønsker dere at materialene skal tilgjengeliggjøres også eksternt til andre? Flere tiltakshavere velger begge deler slik at materialene skal gjøres tilgjengelige til flest mulig som kan ha bruk for de og dermed sikre minst mulig avfall. 

Loopfront er designet for å øke mulighetene for ombruk. Du kan velge å enten tilgjengeliggjøre materialer kun på en intern markedsplass, ekstern markedsplass eller plassere materialer på begge markedsplassene samtidig. 

Intern Ombruk (3)Eksempel 2 - samhandling etter kartlegging? Det kan også være lurt å avklare om arkitekt, entreprenør, eller andre i prosjektgruppen skal ha tilgang til informasjon om materialene som kartlegges.

Vi ser for eksempel at tiltakshaver ønsker å få avklaring på sentrale spørsmål rundt restlevetid, potensielle besparelser og kostnader, som viktig beslutningsgrunnlag for videre prosesser for eks. demontering og lagring.

For å få dette til, må data som registreres kunne deles lett mellom  samarbeidspartnere slik at prosjektgruppen sammen med tiltakshaver kan avgjøre hva som kan være mest lønnsomt å gjøre: er det ombruk, lagring, salg, gi bort, resirkulering, osv. ?

Loopfront har løsningen for å effektivt samhandle med andre. Det er lett å dele informasjon med andre ved å benytte notater til å se hvordan teamet gjør ytterlige vurderinger av produktene i etterkant av kartleggingen.

Notater-1

 

Eksempel 3 - "kan vi ombruke noe selv?" Møbler og utstyr er produkter som  lett kan ombrukes. Dører, murstein, takstein og andre bygningskomponenter kan kreve ytterligere vurdering eller innsats før de kan ombrukes direkte. For eksempel, må disse materialene demonteres, transporteres og mellomlagres før de går til et nytt prosjekt. 

Det kan være interessant å høre med kartleggeren i forkant av kartleggingen om byggets alder kan gi indikasjon om omfanget av produkter som har potensial for ombruk.

Denne informasjon kan hjelpe deg tidlig i prosessen til å ta stilling til om dere kan ombruke produktene selv, samt evt. forhøre dere med samarbeidspartnere om kostnadene og prosessen ifb. demontering, lagring osv. av det som kan ombrukes.

Trondheim kommune kostnader ombruk

Webinar: Realiser ombruk i praksis 16.juni. Trondheim kommune oppnår store besparelser, SELV etter AT kostnader for kartlegging, demontering og lagring HAR BLITT inkludert.

 

Det kan være lønnsomt å velge et allsidig verktøy som også gir verdi i etterkant av en ombrukskartlegging.

Et ombruksverktøy burde også kunne:

  • muliggjøre effektiv kartlegging av materialer fra flere donorbygg
  • støtte prosjektering og samhandlingen mellom aktører
  • gi et beslutningsgrunnlag
  • forenkle logistikkprosessen dersom materialer skal sendes til lager, eller reserveres til et nytt prosjekt
  • oppfylle kravene til ombruk i f.eks. TEK-17 og/eller BREEAM-NOR
  • gi opplysning og rapportering av potensielle, planlagte og oppnådde besparelser

Merk: Enova gir nå også økonomisk støtte til prosjektering for ombruk dersom ombrukskartleggingen viser potensial for ombruk.

 

Trinn 3: Registrer tekniske detaljer og egenskaper effektivt

Hvis du tar stilling til hva som mest sannsynlig kommer til å skje etter en ombrukskartlegging, så kan du tidlig kommunisere deres tanker til de som skal gjennomføre kartleggingen.

Når ditt team begynner med ombrukskartleggingen, skal de være klar over at det må fanges opp gode data, for å bidra til å gjøre de neste stegene enklere. 

Datakvalitet spiller en avgjørende rolle, og derfor har vi definert noen eksempler på hvilken type data som kan bidra i de fleste scenarioer etter en ombrukskartlegging.

Ta gode bilder: Visuelle representasjoner gir mer enn bare indikasjon til estetikk.

Bilder gir deg mulighet til å formidle blant annet materialets nåværende tilstand, farge og unike egenskaper på en måte som ord alene ikke kan gjøre. God lysforhold, nøytral bakgrunn, stempler, detaljbilder osv. kan være avgjørende for å gi en klar forståelse av produktets potensial for ombruk.

Synliggjøring av skader eller slitasje visuelt, gir andre fagpersoner mulighet til å vurdere om produktene kan repareres, utbedres for å forlenge levetid eller om det anbefales å resirkulere materialene.

Tittel og kategori: En beskrivende tittel og tildeling av riktig kategori gir en klar struktur for produktet. Dette har en positiv innvirkning på organiseringen av materialene etter kartleggingen. Ved å ha en nøyaktig tittel og en riktig kategori, blir det enklere for andre involverte å finne og velge riktige produkter for ombruk. 


Plassering: Registrer nøyaktig hvor hvert objekt befinner seg. Dette gir en rekke fordeler som strekker seg utover kartleggingsprosessen. Presise opplysninger om plassering bidrar til å optimalisere materialflyten og distribusjonen på byggeplassen. Dette reduserer unødvendig transport og håndtering, noe som igjen minimerer risikoen for skader og slitasje på materialene. 

Ved å ha tydelige stedsopplysninger kan man også raskt finne og ombruke produkter som allerede er tilgjengelige på stedet, i stedet for å kjøpe nye.

Mengde: Riktig mengde gir en bedre oversikt over tilgjengelig volum, jo flere av samme produkt som finnes, jo større er sannsynligheten for ombruk. Når andre involverte planlegger for ombruk og vet hvor mye av et bestemt produkt som er tilgjengelig, kan de enklere planlegge sine egne prosjekter.

Dette kan også bidra til å redusere kostnadene ved å unngå unødvendig kjøp av nye produkter som allerede er tilgjengelige for ombruk.

Ombrukskartleggingtek17
Default image alt text
2 An optional caption for the image that will be added to the gallery. Enter any descriptive text for this image that you would like visitors to be able to read.
Default image alt text
3 An optional caption for the image that will be added to the gallery. Enter any descriptive text for this image that you would like visitors to be able to read.
Default image alt text
4 An optional caption for the image that will be added to the gallery. Enter any descriptive text for this image that you would like visitors to be able to read.
Default image alt text
5 An optional caption for the image that will be added to the gallery. Enter any descriptive text for this image that you would like visitors to be able to read.

Merk: Har du Loopfront Vision? - AI-assistanse for raskere kartlegging

Hvorfor betale for mye når du skal gjennomføre en ombrukskartlegging? Loopfront utvikler kunstig intelligens for å gi smarte forslag når du legger til nye produkter.

Denne nye funksjonen er i startfasen men er allerede utviklet for å hjelpe brukere med å bli mer effektive ved å forutsi og foreslå data for datafeltene i kartleggingsskjemaet.

Loopfront Vision blir stadig smartere over tid og vil kunne forutsi verdier for flere datafelt.

vision


Trinn 4: Ombrukskartleggingsrapporten

Hva ønsker du av en ombrukskartleggingsrapport?

Først må innsamlede data formateres i henhold til TEK17-kravene dersom kravene gjelder for ditt prosjekt. Det er også ønskelig at opprinnelig byggevaredokumentasjon inkluderes i rapporten om det finnes.

Er det ambisjoner for BREEAM-NOR sertifisering er det også egne krav til hvordan rapporten skal leveres. 

tek17rapport
Default image alt text
2 An optional caption for the image that will be added to the gallery. Enter any descriptive text for this image that you would like visitors to be able to read.
Default image alt text
3 An optional caption for the image that will be added to the gallery. Enter any descriptive text for this image that you would like visitors to be able to read.
Default image alt text
4 An optional caption for the image that will be added to the gallery. Enter any descriptive text for this image that you would like visitors to be able to read.
Default image alt text
5 An optional caption for the image that will be added to the gallery. Enter any descriptive text for this image that you would like visitors to be able to read.

En ombrukskartleggingsrapport gir deg en oversikt over ombruksmulighetene i ditt prosjekt, men rapporten kan gi mer verdi enn bare det.  For eksempel, en ombrukskartleggingsrapport som viser informasjon om hvilke produkter som kan demonteres, hvor lett eller vanskelig det er å demontere.

Listen kan brukes i senere dialog med å velge riktig riveentreprenør, for vurdering av disse og hvem som har tidligere erfaring med demontering og ulike demonteringsmetoder.

Det samme gjelder også for å velge riktige aktører fra andre bransjer, at man kan finne riktig arkitekt, interiørarkitekt og rådgivere.

Mange ønsker at utarbeidingen av ombrukskartleggingsrapporten skal være rimelig for å holde kostnader nede. Vi anbefaler allikevel at det gjennomføres en ombrukskartlegging med god kvalitet, fordi innholdet og informasjonen kan bidra til å redusere risikoen for økte kostnader i senere faser. 

 

Konklusjon:

Ombrukskartlegging gir deg muligheten til å, ikke bare oppfylle TEK17-kravene, men også til å være en pådriver for lønnsom bærekraft i byggeprosjekter.

Ved å redusere avfall, optimalisere ressursbruk og fremme sirkulær økonomi, bidrar du til å forme den nye standarden for byggebransjen.

Hva nå?

Vil du forme fremtidige prosjekter på en måte som styrker økonomien, bærekraften og din egen posisjon som innovatør?

Ved å inkludere ombruk som en strategi kan du optimalisere budsjetter, redusere avfall og plassere deg selv i forkant av bransjens utvikling. 

Vi har laget en liste over 10 oppgaver du kan gjøre for å lykkes med ombruk før, under og i etterkant av en ombrukskartlegging, få tilgang til listen under: