Sign up Login
7 min read

Ombruk: har arkitekter en viktig rolle i fremtiden?

Featured Image

6. Mars arrangerte Norske Arkitekters Landsforbund kurset "Ombruk: fra kartlegging til gjennomføring". Loopfront inngikk kurssamarbeidet med Norske arkitekters landsforbund (NAL) med foredrag av presentatører fra PKA Arkitekter, Tvinn Solutions, Ola Roald Arkitektur og Loopfront. Fagrådgiver og arkitekt MNAL Silvie Le Muzic i NAL, ønsket å tilby et kurs for arkitekter for å vise at ombrukskartlegging og prosjektering med ombruk, er fremtiden for arkitekter som et viktig ledd for en sirkulær byggenæring.

De siste årene har byggebransjen som helhet blitt påvirket av pandemi, krig og økte priser på byggevarer, noe som har begrenset byggeaktiviteten i Norge. Dette har hatt konsekvenser for arbeidsmarkedet, og vi ser stadig økte ledighetstall blant arkitekter.

Samtidig har det blitt større fokus på å begrense utslipp, inngrep i natur og ressursforbruket til byggebransjen.
Når det uansett er kostnadskrevende å bygge nytt, kan det ligge et stort potensiale i å se på eksisterende ressurser og hvordan vi best mulig kan ivareta det som allerede er bygget. Dette krever nye løsninger og tankesett som vil påvirke hvordan arkitekter skal planlegge byggeprosjekter fremover.

Les vårt intervju med foredragsholderne og deltakere fra kurset om hva de mener arkitekter kan bidra med for å gjøre byggebransjen mer sirkulær. Du kan også Se opptak av selve kurset hos Norske Arkitekters Landsforbund.


Skjermbilde 2024-03-06 134140
Foredragsholder: Andrea Welte, Bærekraftsleder, PKA Arkitekter.

Spørsmål til foredragsholderne: Hvordan jobber du som arkitekt med ombruk og sirkulær økonomi i dag?

Jeg er arkitekt og bærekraftsleder i PKA Arkitekter. I denne rollen bidrar jeg til utvikling av kontoret og utvikling av et fagteam som jobber med ulike aspekter innen bærekraft. Bærekraftsfokuset vårt er tverrfaglig og helhetlig og inkluderer selvfølgelig også ombrukskartlegging, prosjektering med ombruk og gjennomføring av prosjekt med ombruk. Vi vet at det blir mer og mer behov for kunnskap innen sirkularitet og ser at fagteamet vårt er god på å spre kunnskap til både kunder og kolleger. Det er et fagtema som vi brenner for, som vi bare må få mer av
- Andrea Welte, Bærekraftsleder, PKA Arkitekter 


Jeg er arkitekt og daglig leder i Tvinn Solutions. Vi ønsker å gjøre brukte materialer brukbare. I dag så har jeg snakket om hvordan vi kan digitalisere kartleggingsrapporter opp mot BIM-programvare for å effektivisere og i det hele tatt muliggjøre prosjektering med ombruksvarer i en storstilt og industriell skala i byggenæringen.
- Brede Stokland, Arkitekt og daglig leder, Tvinn Solutions

I dag presenterte vi Båtsfjord barnehage, det er et ombruksprosjekt vi jobber med i Finnmark. Prosjektet har fått støtte gjennom SirkTRE-ordningen, og vi har fått muligheten til å jobbe med kartlegging, ombruksdesign og prosjektering rundt ombruk.
- Jason Mrdeza, Arkitekt, Ola Roald Arkitektur 

Skjermbilde 2024-03-06 131228Foredragsholder: Brede Stokland, Arkitekt og daglig leder, Tvinn Solutions


Spørsmål til foredragsholderne: Hvordan kan arkitekter bidra til økt ombruk i prosjekter?

Jeg mener vi arkitekter kan bidra med veldig mye kompetanse, innspill, kreativitet og generelt ta en stor rolle i det feltet! Vi kan ikke bare tegne og beskrive nye bygg, men er også viktige og sentrale rådgivere i forbindelse med rehabilitering og transformasjon. Det er arkitekter som har tegnet de byggene som nå skal rives eller transformeres og vi har det som må til for å videre kunne ta vare på både bygg og bygningsdeler. Både funksjon, detaljering og gjennomførbarhet er viktige stikkord for å øke sirkulariteten i byggenæringen og dette er vi eksperter på.
- Andrea Welte, Bærekraftsleder, PKA Arkitekter

Verktøy som muliggjør prosjektering med ombruk kan insentivere og øke ombruksgraden i byggeprosjekter. Det er en helt uforløst og åpen forretningsmulighet for arkitekter til å gå ut der og ta eierskap til ombruksmaterialer.
- Brede Stokland, Arkitekt og daglig leder, Tvinn Solutions

Det er arkitekten som har kunnskap, og som jobber med å prosjektere med materialene man skal vurdere og det er det som man trenger for en ombrukskartlegging, en god ombrukskartlegging.

- Jason Mrdeza, Arkitekt, Ola Roald Arkitektur

Skjermbilde 2024-03-06 101914Foredragsholder: Jason Mrdeza, Arkitekt, Ola Roald Arkitektur


I tillegg til presentasjoner av foredragsholdernes arbeid med ombruk, fikk kursdeltakerne mulighet til teste praktisk ombrukskartlegging med Loopfront. 

Michael Curtis, som er grunnlegger og Chief Circularity Officer i Loopfront, jobbet selv som arkitekt med ønske om å prosjektere med brukte byggevarer. Ettersom det ikke eksisterte en markedsplass for ombruk av byggematerialer, fikk Michael ideen om å utvikle løsningen Loopfront. I dag benyttes plattformen av over 80 organisasjoner i Norge, Sverige og Tyskland, hvor flere involverer arkitekter og interiørarkitekter i sine prosjekter.

Michael Curtis inviterte Petter Nerbye fra Trondheim Kommune til å fortelle om hvordan de som utbyggere har erfaring med verdien som arkitekter kan bidra med i deres ambisiøse ombruksarbeid. Trondheim Kommune vektlegger kompetanse høyt, ved innhenting av tilbud for ombrukskartlegging, opp til 60%, og sørger nå for at arkitekter og landskapsarkitekter er med på alle ombrukskartlegginger.

NAL kurs2-1

Spørsmål til kursdeltakere: Hva har dere fått ut foredragene i dag og praktisk testing av Loopfront som ombruks-verktøy?

For å oppsummere refleksjonene mine rundt dagen i dag, så er det det å trekke fram viktigheten av arkitektene sin detaljkompetanse og evne til å vurdere egnethet og tilpasningsdyktighet når det gjelder ombruksprosjekter. Også er det det å gjennomføre prosesser i samspill og avklare ombruksambisjoner tidlig.

I dag har jeg også fått testet konkrete verktøy for ombrukskartlegging og rapportering gjennom Loopfront, så det har vært utrolig nyttig. Jeg er veldig nysgjerrig på Tvinn Solutions sitt verktøy hvor en kan teste ulike design med ombruk, så det ser jeg fram til å ta i bruk.

- Silje Klepsvik, Arkitekt, Daglig leder og partner, Kaleidoscope Nordic

Dagen i dag har vært veldig lærerik, Loopfront har fortalt om sin struktur og gitt oss et nyttig praktisk eksempel fra hvordan man bruker selve plattformen, og Tvinn Solutions ga oss et veldig spennende innspill til hvordan dette kan integreres i Revit og våre daglige tegneverktøy.

I tillegg har vi lært mye om regelverk, prosess og fått gode råd for hvordan man kan gjennomføre ombruk for å få mer av dette i våre fremtidige byggeprosjekter.

- Live Hjelde Serck-Hansen, Arkitekt og partner, NSW ArkitekturSe opptak av kurset hos Norske Arkitekters Landsforbund.
Er du arkitekt og interessert i å teste ut Loopfront?