Sign up Login
2 min read

Det viktigste er å ikke rive, men ombruke eksisterende bygg

Featured Image

Eirik Rudi Wærner er en sentral nøkkelperson i bygge-bransjen når det kommer til sirkulær økonomi. I tillegg til å være miljørådgiver for Multiconsult, sitter han også i styret til Forum for Miljøkartlegging og er leder for arbeidsgruppa for avfallsreduksjon og ombruk i NHP.

Eirik2

Du er leder for arbeidsgruppa for avfallsreduksjon og ombruk i NHP. Vil du fortelle kort om NHP-nettverket og Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall?

–Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall er et nettverk som består at alle de viktigste aktørene i BAE-sektoren. Både byggherrer, rådgivere, entreprenører, avfallskjeden, byggevareleverandører og myndigheter er representert. Nettverket startet opp i 2000, og ved siste revisjon kom avfallsreduksjon og ombruk inn som tema (etter forslag fra meg). Jeg ble derfor også leder for dette arbeidet.

Direktoratet for byggkvalitet og Miljødirektoratet jobber med EU om endring av regelverket. Hvor lang tid tror du det vil ta før vi får endring i regelverket slik at vi får mer fart på sirkulær økonomi (ombruk, gjenbruk, gjenvinning)?

–Jeg vil tro at det tar flere år å få til de endringene som trengs. Men det er tydelig at EU har det travelt: De annonserte i sin «European Green Deal» rett før jul at de skal sette i gang et arbeid med å revidere Byggevaredirektivet. De har også sagt at de skal starte arbeidet med en «Circular Economy Action Plan», som også omfatter bygg og anlegg, i mars 2020.

NHP nettverket hadde nylig workshop om avfallsreduksjon i byggebransjen. Kom dere fram til noen aktuelle ideer eller løsninger?

–Ja, det viktigste er å ikke rive, men ombruke eksisterende bygg. Dernest å ikke bygge mer enn høyst nødvendig. Hvis man først bygge, bør man bruke mest mulig prefabrikkerte elementer og bestille materialer i precut (riktig lengde). De prosjekterende må også kunne vise hvordan et byggverk skal demonteres ved behov. Det er også svært viktig at bygg bygges med lang levetid og med stor grad av endringsdyktighet, slik at de kan endre bruk uten omfattende rehabilitering/riving.

Hvordan mener du at vi kan effektivisere ombruk av materialer i Norge?

–En ombruksdatabase, slik som Loopfront, er det viktigste verktøyet i så måte. Det kan gjøre det mulig for besittere av byggevarer å finne interessenter som vil kjøpe/ta i mot brukte byggevarer. Den mest effektive ombruken får vi når vi unngår å ta varer ut av et bygg, for så å legge det på lager i påvente av en kjøper. Hvis en byggeier kan annonsere varene sine i lang tid før bygget skal rehabiliteres/rives, kan han finne avtakere av byggevarer, avtale betingelser, og få omsatt byggevarene direkte.

 

Ønsker du å komme i gang med planlegging av ombruk?

Kontakt oss Bestill møte med rådgiver