Logg inn
3 min read

Digitalisering og AI skal bidra til å nå klimamål i europeiske byer

Featured Image

De fleste storbyer i dag står overfor store utfordringer knyttet til miljø og bærekraft. I det nylig introduserte og EU-finansierte prosjektet ‘AI4Cities’, har 6 ledende europeiske byer slått seg sammen for å finne nye løsninger på disse utfordringene, basert på kunstig intelligens. De seks byene som deltar, her kalt “The Buyers Group”, er Helsinki, Amsterdam, København, Paris-regionen, Tallinn og Stavanger. Fokusområdene som er valgt ut for prosjektet er mobilitet og energi, hvilket i dag står for henholdsvis 58% og 24% av klimagassutslippene i europeiske byer. Målet med prosjektet er å redusere utslipp og bidra til oppnå byenes ambisiøse klimamål.

 

Ombruk reduserer energi og forbruk

I Europa er byggebransjen blitt utpekt som en av nøkkelsektorene der det er et enormt potensiale for å redusere energibruk og klimagassutslipp. I Europa alene genereres det 800 millioner tonn byggavfall. I tillegg kastes 10 millioner tonn møbler og interiør, hvor knappe 10% blir resirkulert.

EU innførte nye regelverk i 2020 som krever at 70% av alt ikke-farlig byggavfall må gjenbrukes, resirkuleres eller materialgjenvinnes. Dette krever nye og innovative løsninger for å drive bransjen inn i den sirkulære økonomien.

En rekke byggematerialer er svært energiintensive å produsere, med energiforsyning som i stor grad er basert på kull og gass. Klimafotavtrykket til materialer er knyttet til uttak av materialressursen, produksjon for å fremstille produktet, avfallshåndtering ved endt livsløp, samt transport mellom produsenter, brukere og sluttmottakere.

Gjennom innføring av sirkulære forretningsmodeller og et sterkere fokus på ombruk, kan vi begrense forbruk gjennom å redusere etterspørselen for nye materialressurser og begrense uttak av ikke-fornybare ressurser. Både energi- og materialressurser forspilles når produkter kastes lenge før de har nådd sin designede levetid, uten at de teknisk sett er ubrukelige. Loopfront sin plattform adresserer nettopp dette problemet.

Loopfronts digitale infrastruktur fjerner barrierer for sirkulære aktiviteter gjennom å systematisere sirkulære bygnings- og driftsaktiviteter. Gjennom å kartlegge materialer og gjøre ombruksvurderinger legger Loopfronts digitale plattform til rette for at brukeren kan forlenge sine materialers levetid.

 

Kunstig intelligens skal skape ombruk

I desember 2020 lanserte AI4Cities sin anbudsforespørsel (request for tenders), med tre måneders tilbudsfrist. Den 4. Mai 2021 ble det annonsert hvem som hadde kommet gjennom nåløyet til fase 1 - Solution Design. Loopfront var blant de 41 heldige selskapene som gikk videre, av totalt 98 søkere. I prosjektet skal Loopfront forbedre det interne kartleggingsskjemaet i plattformen ved å erstatte registreringsmekanismene med mer automatiske alternativer. Kunstig intelligens og maskinlæring bidrar til å gjenkjenne bilder av materialer, samt automatisk utfylling av materialdata. Digitalisering og kunstig intelligens skal dermed bidra til å redusere behovet for produksjon og transport av nye materialer. Ombruk bidrar til lavere klimagassutslipp gjennom å redusere energibruk knyttet til å dekke byenes materialbehov.

“Vi er ydmyke og stolte over å få muligheten til å jobbe med Europas største byer i overgang til sirkulær økonomi. Vi skal gjøre alt for at den digitale løsningen vi samskaper blir tilgjengelig for alle byer i Europa, både store og små. Det er herlig å se at europeiske byer tar ombruk og sirkulær økonomi på alvor!” - Prosjektkoordinator, Tobias Bjerkomp, Loopfront

 

Ønsker du å komme i gang med planlegging av ombruk?

Kontakt oss Bestill møte med rådgiver