Sign up Login
5 min read

NAML baner vei for gjenbruk av utendørs materialer

Featured Image

Interessen for sirkulærøkonomi og ombruk i bygg, anlegg og eiendomsbransjen har økt kraftig de siste årene. Byggebransjen er en av nøkkelsektorene der det finnes stort potensiale for bedre utnyttelse av materialressurser og redusere klimagassutslipp. En stor del av dagens "avfall" kan brukes om igjen men dette krever planlegging, kartlegging og dokumentasjon. Som oftest når det snakkes om ombruk i byggebransjen ligger fokuset på byggematerialer og interiør knyttet til bygg, men et område som i dag er lite utforsket er potensialet for ombruk av utendørsmaterialer. Dette vil Norske Anleggsgartnere- miljø og landskapsentreprenører (NAML) gjøre noe med.

Vi tok en prat med Karsten Raddatz, styreleder i NAML, og Tim Fosvold i SI Stenlegging AS, for å høre hvordan NAML skal bane vei for økt ombruk av utendørsmaterialer i byggebransjen.

Untitled design (3)-1Å bli anleggsgartner med fagbrev tar fire år. Med mange materialer i omløp er det mye å tjene på å øke ombruksgraden. Foto: Naml.no

NAML sine medlemmer håndterer i stor grad produkter og materialer i bygningsdelskategori 7 Utendørs. Hvilke materialer snakker vi om da, og hvilke representerer størst potensiale for reduksjon av klimagassutslipp?

–Veldig ofte vil dette være snakk om ulike belegninger, kanter og planter. I hovedsak snakker vi da om produkter i betong, granitt, tegl, stål og tre. Alle følgende har et antatt stort potensial i forhold klimagassutslipp reduksjon. Stein blir ofte fraktet ‘halve’ jorden rundt mens betong og stål har et stort klimaavtrykk under produksjon. Planter, tegl og tre har antatt minst potensiale, men her er det ofte betydelig mengder som kan nyttiggjøres i andre prosjekter, forteller Fosvold.

I forhold til krav om dokumentasjon er utendørsmaterialer enklere å ombruke enn andre byggematerialer, og er noe som byggherre kan allerede sette i gang med i dag. Men likevel hører man sjeldent om prosjekter der det er et sterkt fokus på ombruk av utendørsmaterialer.

 

Finnes det eksempler på tidligere prosjekter der det har vært betydelig ombruk av slike materialer?

–Flere av våre medlemsbedrifter i NAML, har i enkelte prosjekter omfattende ombruk. Noen slike prosjekter som pågår i disse dager er Operastranda i Bjørvika og Vollebekk Torg. Men om ikke så alt for lenge vil vi også se at mange private hager og gårdsplasser vil også være svært aktuelle for rest- og ombruk.

Prosjekter med ambisjoner for sirkulær økonomi og løsninger hvor ombruk kan iverksettes, blir ofte planlagt av byggherre og prosjekterende. Men en viktig faktor for å være vellykket med ombruk av utendørsmaterialer er tidlig involvering av landskapsentreprenører og anleggsgartnere. Dette gir dem muligheten til å være med å definere ambisjonene for ombruk, og komme i gang tidlig med planlegging og kartlegging av ombruksløsninger.

Untitled design (4)-1Bilde fra prosjektet på Operastranda i Bjørvika. Foto: Bjørvika Utvikling

 

Opplever NAML at sirkulær økonomi er adressert på en slik måte at deres medlemmer kan bidra optimalt når dere blir en del av verdikjeden?

–Vi opplever i enkelte prosjekter å bli tidlig involvert, da gjerne gjennom samspillsentrepriser. Tidlig involvering i slike prosjekter gjør at byggherre, prosjekterende og oss som utførende får et best mulig utgangspunkt. Dette gir oss mulighet for planlegging og anskaffing av materialer og gjennomføringsevne. Da jobber vi sammen mot et felles mål over tid. For sen involvering av oss anleggsgartnere vil sjelden gagne et slikt prosjekt. Da vil mange materiale potensialer og løsninger gås glipp av, eller ikke bli vurdert. For kort tid fra kontrahering til oppstart i slike prosjekter vil også ofte kunne være problematisk med tanke på å få tak i varer og komme frem til god løsninger.

Et viktig steg for å øke ombruk av utendørsmaterialer ligger i å styrke rollen til landskapsentreprenører og anleggsgartnere i ombruksprosessene. NAML valgte derfor å inngå et samarbeid med Loopfront for å styrke deres arbeid med sirkulærøkonomi. Loopfront vil hjelpe NAML sine medlemmer til å iverksette sine sirkulære aktiviteter og gi dem muligheten til å gjenbruke utendørsmaterialer på tvers av organisasjonsgrenser. Målet med samarbeidet er å omstille og digitalisere bransjen i samsvar med sirkulærøkonomien og reduseres avfall forbundet med medlemsbedriftenes virksomhet.

 

Hvordan tror NAML at en slik digitalisering vil påvirke deres resultater?

 –Vi har tro på at samarbeidet med Loopfront kan løfte mulighetene og forståelsen for potensialet som ligger i sirkulærøkonomi. Vi har stor tro på at det vil hjelpe våre medlemmer til å enklere og oftere finne de materialer de søker og trenger i sine prosjekter. Det vil også øke fokuset på gjenbruk og ombruk. Over tid har vi stor tro på at våre medlemmer vil nyttiggjøre seg av potensialet i systemet og se verdien begge veier; både ved kjøp og salg.

Anleggsgartnerbransjen står i front for grønne- og klimavennlige fag og sammen med Loopfront vil vi kunne være med å løfte våre medlemmers kompetanse og muligheter ytterligere!

 

Ønsker du å komme i gang med planlegging av ombruk?

Kontakt oss

Bestill møte med rådgiver