Logg inn
3 min read

Slik satser offentlig sektor på ombruk med Loopfront

Featured Image

I februar lanserte Klimapartnere en ny karttjeneste kalt klimakartet.no, som viser status for vedtatte klimamål i norske fylker, kommuner og byer. Til nå er alle fylker, 42 kommuner og 12 byer kartlagt og visualisert i henhold til om deres vedtatte klimamål er i tråd med Norges mål i Paris-avtalen. Kartet viser at det er stort sprik i ambisjonsnivået, og at det er mange som ennå ikke har fått løftet sine lokale mål og planer opp til Paris-avtalens nivå.

Loopfront har kunder i offentlig sektor blant kommuner og fylker rundt om i landet. Vi ser stadig flere eksempler på hvordan offentlige aktører setter sirkulærøkonomi og ombruk på agendaen. Loopfronts plattform benyttes for å få oversikt og planlegge tiltak både i prosjekter og i ordinær forvaltning.

Vi vil gjerne løfte frem disse eksemplene til inspirasjon og etterfølgelse:

 

klimakart

 

Forvaltning av inventar i offentlige utleieboliger

Det er vanlig for norske kommuner å tilby utleie av kommunale boliger, for eksempel omsorgsboliger, boliger til flyktninger, økonomisk vanskeligstilte med mer. Disse boligene kan være både møblerte og umøblerte. Det er særlig viktig å vite tilstand og eventuelt behov for oppgradering på inventar i tilfeller hvor det er kort tidsrom ved endringer av leietakere.

Kinn kommune har nylig tatt i bruk Loopfront. Oversikten over ombrukbare møbler og inventar i møblerte utleieboliger vil gjøre at de unngår å kjøpe brukbare ting som de allerede har. En viktig bonus er at informasjonen også kan deles direkte med NAV og flyktningtjenesten. Resultatet vil bli lavere etableringskostnader for NAV og mindre svinn for kommunen. Bruk av Loopfront forenkler prosessen med å flytte nødvendige artikler dit de trengs, reparere eller redesigne artikler som fortsatt er i brukbar stand, og planlegge innkjøpsbehov og avfallshåndtering kun der det er dokumentert behov.

 

Samlokalisering av skoler, riving av helsehus

Trondheim kommune skal i ‘Nidarvollprosjektene’ samlokalisere Nidarvoll skole og Sunnland skole på den eksisterende tomten til Nidarvoll skole og Nidarvoll helsehus. To verneverdige skolebygninger på skoletomtens søndre del skal rehabiliteres, mens eksisterende helsehus rives og erstattes av et rehabiliteringssenter på ca 10 000 kvm. Skolene omfatter ca 16 000 kvm og består av to hovedfløyer på to og fire etasjer. 

Trondheim kommune fikk kartlagt Nidarvoll skole og Nidarvoll helsehus av Multiconsult gjennom Loopfront og Multiconsults felles Enova-prosjekt ‘Regionale ombruksnettverk’. Videre planlegging i prosjektet skjer i samarbeid med deres entreprenør Skanska.

 

Ombruk internt og på tvers av kommunale organisasjoner

Oslo kommune er en stor organisasjon med mange etater, bydeler og foretak. Flere av dem har økosystemer og kartlagte lokasjoner i Loopfront, rettet mot ulike formål. Bydel Søndre Nordstrand kartlegger og forvalte møbler og inventar på tvers av sine bygninger. Også sykehjemsetaten vil starte kartleggingen av møbler så fort korona situasjonen tillater det. 

Oslo Havn KF benyttet Loopfront i forbindelse med rehabilitering av sitt eget hovedkontor i Skur 38.

Omsorgsbygg Oslo KF og Undervisningsbygg Oslo KF ønsker større grad av bevaring og ombruk i egne byggeprosjekter, og bruker også kommunens intranett til å knytte sammen tilbud og etterspørsel i egen organisasjon. Undervisningsbygg gikk også nylig ut i nyhetsbrev via Grønn Byggallianse på  aktiv leting etter eksterne mottakere av ombrukbare materialer. Les mer her.

Møbelforvaltning ved kommunesammenslåing

Asker kommune har vært omtalt av Loopfront i mange tidligere blogginnlegg for sin innsats tilknyttet møbelforvaltning ved sammenslåing av tre kommuner til Nye Asker kommune.

Nye Asker kommune er tuftet på FN´s bærekraftsmål og ønsker å være ledende på sirkulær økonomi. Satsingen på ombruk av møbler er en del av denne strategien, og det ble igangsatt et pilotprosjekt for ombruk av kontormøbler knyttet til relokalisering av avdelinger og ansatte i forbindelse med kommunesammenslåingen med tidligere Røyken og Hurum kommune.

Prosjektet ferdigstilles mot sommeren, men så langt er en betydelig andel av behovet dekket gjennom bevaring, ombruk og redesign av eksisterende møbler - hvilket sparer både penger, klimagassutslipp og avfall. Les mer her

 

Ønsker du å komme i gang med planlegging av ombruk?