Sign up Login
2 min read

Søk støtte til sirkulære prosjekter i 2024

Featured Image

Har din organisasjon ambisjoner om å gjennomføre et sirkulært prosjekt?
Det finnes flere ordninger man kan søke på i 2024 for å få økonomisk støtte til ombruksprosjekter eller andre bærekraftige tiltak. 

Merk: Flere av støtteordningene har første søknadsfrist nå i februar 2024. Dersom du ikke rekker denne fristen anbefaler vi å undersøke mulighetene slik at du kan være ute i god til til neste søknadsrunde!

Miljødirektoratet: Klimasats 2024

Søknadsfrist: 15. februar kl 24.00.
Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet. Kommuner, fylkeskommuner og enkelte kommunale foretak kan søke om tilskudd – sammen eller hver for seg. Støtte skal være utløsende for at tiltakene gjennomføres, kommunen må bidra med egeninnsats og søknader må være politisk forankret.

Les mer om Klimasats:
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/

Bli inspirert av godkjente søknader - Se søknader, tilsagn og beskrivelser av prosjekter som har fått Klimasats-støtte:
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/klimasatsprosjekter/?st=ombruk)


Enova - Prosjektering for ombruk

Enova kan gi støtte til prosjekter som skal prosjektere med brukte komponenter i nye bygg. Støtten skal gå til merarbeid i prosjekteringsfasen som følge av ombruk i prosjektet. Søknadsfrister: 16. februar kl. 12:00 og 24. mai kl. 12:00

Les mer om støtte til prosjektering for ombruk:
https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/prosjektering-for-ombruk

 

Enova - Mulighetsstudie for ombruk og fleksibilitet

Enova kan gi støtte til å gjennomføre en mulighetsstudie, som skal synliggjøre alternative løsninger knyttet til ombruk og fleksibilitet i tidlig fase av et byggeprosjekt. Søknadsfrister: 16. februar kl. 12:00 og 24. mai kl. 12:00

Les mer om støtte til mulighetsstudie for ombruk og fleksibilitet: 
https://www.enova.no/bedrift/bygg-og-eiendom/mulighetsstudie-for-ombruk-og-fleksibilitet/Lokale støtteordninger

Undersøk om ditt fylke eller din kommune har egne støtteordninger. Her er noen eksempler på lokale ordninger man kan søke om tilskudd fra:

Oslo: https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/smartoslo-stotte-til-test-og-utviklingsprosjekter/#gref

Agder: https://agderfk.no/vare-tjenester/klima-natur-og-friluftsliv/klima-og-energi/sirkularokonomi/#kommuner-og-naeringsliv-kan-soke-om-prosjektmidler

Innlandet: https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/gronn-framtid-innlandet.7069.aspx