Sign up Login
3 min read

Slik påvirker EU taksonomien bygg- og eiendoms-industrien

Featured Image

EU taksonomien vil bli tatt inn i norsk lov gjennom EØS avtalen med virkning fra 1. januar 2022. Da vil det ikke bare lønne seg å være grønn, men det vil bli en nødvendighet for bedriftens konkurransedyktighet. Dette klassifikasjonssystemet skal etablere et klimanøytralt Europa og vil påvirke hele næringslivet, uavhengig av bransje og størrelse.

 

Selv om mange ser på utfordringene rundt skiftet, vil dette systemet og den grønne omstillingen bidra til en rekke forretningsmuligheter.

 

Hva er «EU taksonomien»?

Kort oppsummert er EU taksonomien et klassifiseringssystem som viser i hvilken grad en økonomisk aktivitet er bærekraftig eller ikke. Dette systemet bidrar til en mer systematisert forståelse for hva bærekraft faktisk er, noe som hittil har vært diffust for de fleste. EU taksonomien vil også forhindre grønnvasking, fordi man nå vil ha en standard å innrette seg etter.

Tre krav til klassifisering som bærekraftig økonomiske aktivitet

For at en økonomisk aktivitet skal klassifiseres som bærekraftig må den:

 1. Bidra betydelig til minst ett av seks definerte miljømålene til EU.
 2. Ikke være til skade for de andre definerte miljømålene
 3. Møte minimumskrav for sosiale rettigheter (OECD + ILO)

EU taksonomiens seks miljømål

 1. Begrensning av klimaendringer
 2. Forebygging og kontroll av forurensning
 3. Omstilling til en sirkulær økonomi
 4. Verne om og restaurere naturmangfold og økosystemer
 5. Bærekraftig bruk av vann- og marine ressurser
 6. Klimatilpasning

 

Fra 1. januar 2022 vil bedrifter som omfattes av taksonomien i EU rapportere på de to første miljømålene. Mål 3-6, trer i kraft i EU fra 1. januar 2023. Selv om det kan ta tid før disse kriteriene trer i kraft i Norge, er det viktig å være oppmerksom på at europeiske aktører kan bli mer opptatt av taksonomiregelverket når det trer i kraft i EU. Norske bedrifter som opererer internasjonalt, vi mest sannsynlig bli påvirket av disse kravene de pålegges gjennom norsk lovgivning.

 

Hvordan påvirker EUs taksonomi bygg- og eiendomssektoren i Norge?

Lån, investering og forsikring av såkalte «grå bygg» kan etterhvert innebære høy risiko for banker, investorer og forsikringsselskap. EUs taksonomi er nå grunnlaget for kriteriene norske finansinstitusjoner bruker til å utforme egne kriterier for grønne investeringer og grønne utlån. Dette innebærer blant annet bedre betingelser for grønne bygg. I fremtiden vil det kunne bli et absolutt krav å oppfylle kravene i EU taksonomien for å få finansiering og forsikring.

 

EUs taksonomi omfatter mange ulike miljøområder. Ifølge Grønn Byggallianse, er følgende kriterier er fastsatt for at et nybygg skal kunne defineres som bærekraftig:

 1. Må tilrettelegge for at minst 70 % av bygnings- og riveavfallet kan gå til ombruk eller materialgjenvinning.
 2. Må ha energibehov 10% lavere enn nasjonal Nearly Zero Energy Building (NZEB) -definisjon. Både energieffektivitet og fornybar energiproduksjon regnes inn i definisjonen.
 3. Bygg over 5000 m2 har krav på dokumentasjon av lufttetthet og kuldebroverdi.
 4. Bygg over 5000 m2 må ha og tilgjengeliggjøre en CO2-beregning for byggets livsløp.
 5. Må være robust mot forventede klimaendringer.
 6. Må ha vannbesparende installasjoner. Boliger er unntatt kravet om vannbesparende installasjoner. På byggeplass skal man sikre at vann i nærheten opprettholder samme kvalitet og at vannbalansen ikke forstyrres.
 7. Kan ikke inneholde miljøgifter definert av REACH.
 8. Må ha lav avgassing til inneklima.
 9. Må har kartlagt forurenset grunn.
 10. Må ta hensyn til støv og støybelastning i byggeperioden
 11. Kan ikke bygges i naturvernområde.
 12. Kan ikke bygges på jord med høy jordbruksverdi.

 

Ønsker du å komme i gang med planlegging av ombruk?

Kontakt oss  Bestill møte med rådgiver