Sign up Login
6 min read

Ombruk i bygg- og anleggs-bransjen: hva må til?

Featured Image

Norge skal etter klimaloven kutte klimagassutslipp med 40 % fra 1990-nivå innen 2030 og 80-95 % innen 2050. I følge Emissions Gap Report 2019 må de globale klimagassutslippene reduseres med 7,6 % hvert år frem til 2030 dersom målsettingen om 1,5 grader skal nås. Grønn Byggallianse rapporterer at ressurser som brukes på ny har 90 – 99 % mindre utslipp enn nyproduserte ressurser – noe som tilsier at bygg- og anleggsbransjen i dag har et enormt ansvar for å ta grep.

Det kan virke overveldende å skulle snu om en hel organisasjon og alle prosjekter til en sirkulær struktur. Ombruk handler om samarbeid og gjøres mulig gjennom gode systemer, solid fagekspertise, samt evne og vilje til innovasjon.  

 

Ny veileder for ombrukskartlegging

Myndighetene har fått øynene opp for det enorme potensialet til ombruk i byggesektoren.

Det første skrittet for å realisere ombruk i praksis er å kartlegge bygg som skal rehabiliteres eller rives. 

Ombrukskartlegging handler om å identifisere ombrukbare bygningskomponenter i et eksisterende bygg, enten for ombruk i bygget eller i et annet bygg. Veilederen for ombrukskartlegging som Grønn Byggallianse og Statsbygg lanserte i august, har som formål å gi praktiske verktøy for byggherrer, eiendomsbesittere og andre som vil bidra til økt ombruk av byggevarer. Veilederen er også et verktøy for å gi innkjøpere oversikt og forståelse av prosessen for ombrukskartlegging, og av ombruksrapporten som sluttleveranse.

   

Ombruk i rive- og rehabiliteringsprosjekter

Veilederen for ombrukskartlegging viser hvilke steg som er viktige å ta for å sikre kvalitet i alle ledd og for å systematisk realisere ombruk: 

1. Ambisjon for prosjektet 

  • Etablere overordnet prosjektambisjon for ombruk

2. Ombrukskartlegging 

  • Bestille ombrukskartlegging. Tips fra Loopfront: Sørg for å engasjere byggkonsulent med kompetanse på ombruk i dette steget.
  • Gjennomføre ombrukskartleggingen. Tips fra Loopfront:  Dette kan gjøres samtidig med kartlegging i forbindelse med Miljø og saneringsrapport for å spare tid og penger. Gjennomfør kartleggingen ved hjelp av en digital plattform, som Loopfront, for å kunne jobbe med materialer på tvers av bransjer og organisasjoner, samt få tallfestet beslutningsgrunnlag.

3. Analyse av funn i ombrukskartlegging 

  • Etablere mål for ombruk i prosjektet basert på funn i ombrukskartleggingen. Tips fra Loopfront: Inkluder arkitekter, entreprenører og eventuelt andre aktører med kompetanse på ombruk. De har erfaring og kan se flere ombruksmuligheter i din bedrifts prosjekt.

4. Utarbeide entreprisebeskrivelse 

  • Utarbeide konkurransegrunnlaget for mål til ombruk i prosjektet. Tips fra Loopfront: Bygg- og anlegg næringen har egne sirkulære mål, og de ønsker gjerne å tenke ombruk, men for dem er det viktig å gjøre dette tidlig i prosessen. Slik kan de involvere riktig kompetanse og utforme fornuftige budsjetter.

5. Gjennomføre ombruk iht. entreprisebeskrivelse 

  • Legge til rette for og administrere en effektiv ombruksprosess. Tips fra Loopfront: bruk et digitalt prosessverktøy som Loopfront for dette.
  • Følge opp planlagte oppgaver og fremdrift iht. entreprisebeskrivelsen              

6. Evaluere mål og ambisjon 

  • Redegjøre for realisert ombruk og om de konkrete målene og ambisjonen i prosjektet ble oppnådd. Tips fra Loopfront: En digital plattform vil gi byggherre live rapporter på resultater av alle sirkulære aktiviteter. Dette inkluderer besparelser i forhold til utslipp, avfall og økonomi. Dette vil være avgjørende under evalueringsfasen.

Livsløpet til et bygg og ombrukskartlegging satt i system:

Screen Shot 2021-10-27 at 11.55.01

Kilde: Grønn Byggallianse

 

Må være praktisk løsbart å bli sirkulære

For å kunne komme i gang med sirkulære prosjekter er det viktig å vite hva man har, hva det kan brukes til, hvor det skal lagres, om det er noen andre i organisasjonen som planlegger å bruke det i sitt prosjekt, om det oppfyller tekniske krav til ditt prosjekt - med mer. I tillegg vil det etterhvert bli viktigere å kunne fremlegge sitt CO2 regnskap og vise til besparelser innad i organisasjonen. Tradisjonell ombrukskartlegging ved bruk av Excel og manuelle prosesser er ikke bare en mer langsom prosess. Det har også begrensninger på funksjonalitet. Med et digitalt verktøy vil være lettere å komme i gang med den sirkulære prosessen raskere og mer effektivt.

 

Det viktigste er å faktisk starte med gjenbruk

Mange bedrifter har store planer om å bli sirkulære, men opplever at det er en lang vei fra planlegging til implementering. Loopfront intervjuet Trondheim kommune, som kanskje er Europas første kommune til å sette sirkulærøkonomi i system. De forteller at noe av det viktigste de har lært er at det er mer vesentlig å starte med noe enn å ha alle svarene før man starter.

Man kan bruke mange år på å utvikle planer, men nå er det viktig å handle.  

Gode løsninger er allerede tilgjengelige, og fokuset må nå være på hvordan man kan ta praktiske grep i dag  og ikke bare snakke om hvordan det skal løses.

 

Ønsker din bedrift å gå over til en sirkulær økonomi? Vi hjelper det å gjøre det enkelt – ta kontakt med oss i dag!

Kontakt oss

Bestill møte med rådgiver