Sign up Login
2 min read

Tips: Skapa värde av din inventering

Featured Image

Både den svenska och norska lagstiftningen ställer krav på att byggnader som står inför rivning eller större ombyggnader ska inventeras. Syfte är att identifiera material som kan återanvändas.  Lagstiftningen har funnits sedan 2021 i Sverige och sedan 2022 i Norge.

I Sverige ställer PBL (Plan- och Bygglagen) krav på att man i kontrollplanen ska beskriva vilka byggmaterial och på vilket sätt de ska återanvändas och/eller materialåtervinnas om det inte går att återanvända och på vilket sätt.

I Norge är det TEK 17 som ställer krav på kartläggning vid ombyggnad och rivning. Vid ombyggnad ska du minst kartlägga det som ska tas bort eller flyttas. Material som ska sitta kvar i samma funktion behöver inte kartläggas.

Uppföljning av att lagarna efterlevs är än så länge låg och risken är stor att återbruksinventeringen blir ännu en hyll-  eller mappvärmare. Därför vill jag ge mina fem bäst tips på hur du som beställare kan maximera nyttan av att genomföra en återbruksinventering:

  1. Framförhållning - för att projektet ska ha de bästa förutsättningarna för att maximera återbruket och hitta avsättning för material både internt eller extern är det viktigt att inventera i god tid. Använd gärna ett systematiskt angreppssätt och inventera fastigheter löpande som du vet står inför ett planerat underhåll. På så sätt minskar du risken att hamna i tidsnöd när väl projektet behöver tömmas.

  2. Digitalisera datainsamlingen - för att få ut det största värdet av en inventering över tid är det viktigt att den som inventerar har tillgång till ett digitalt systemstöd. Genom att ge materialet en digital identitet tidigt kan underlag för upphandling av nedmontering, reparation, avsättning i andra projekt eller avyttring enklare identifieras. Att digitalisera från start förenklar även statistikinsamling, uppföljning och rapportering.

  3. Involvera - säkerställ att arkitekter, konsulter med flera blir inbjudna till att värdera det inventerade materialet för att på det sättet maximera återbruket i det egna projektet, minska uppkomsten avfall och klimatpåverkan. Både arkitekten och entreprenören behöver vara involverad tidigt för att vi ska lyckas med återanvändning i ett projekt.

  4. Selektiv nedmontering istället för rivning - det här är ett absolut måste för att återanvändning ska bli verklighet. Ställ krav på att den som ska plocka ned och isär byggnadsdelar och material har den kompetens som krävs för att det nedmonterade materialet ska behålla värde och skick för återbruk. Det finns flera aktörer som erbjuder både nedmontering, logistik och ibland även mellanlagring.

    Genom att du redan värderat vilket material som ska återbrukas kan du enkelt skapa ett beställningsunderlag för entreprenören som fått uppdraget att montera ned materialen.

  5. Dela material med andra fastighetsägare - genom att samarbeta med andra lokala fastighetsägare i den geografiska närheten skapas möjlighet till att snabbare möta behov och efterfrågan liksom att behovet av transporter och därmed klimatpåverkan hålls nere.

Är du en offentlig eller privat fastighetsägare och har ett fastighetsbestånd där du ska riva, bygga om eller är du en fastighetsutvecklare med kommande rivningar i din portfölj? Tveka inte utan hör av dig till mig så kan jag berätta mer om vilken hjälp Loopfronts digitala plattform kan erbjuda.

Anna Forsberg

anna.forsberg@loopfront.com
+46 730 73 72 24